ReadyPlanet.com
dot dot
การขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

การขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

a. การยื่นคำขอ
b. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

a. การยื่นคำขอ
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้นำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เข้ามาเพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร ให้ดำเนินการดังนี้

1 ติดต่อขอรับแบบคำขอ (แบบ มอ.5) ได้ที่ สำนักบริหารมาตรฐาน 1,2,3 สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

2 ยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐาน ดังนี้
 2.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด หรือ ภาพ หรือคำชี้แจง ลักษณะโดยละเอียด ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ชุดในกรณีที่ยื่นคำขอ หลังจากพระราชกฤษฏีกา มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจขอรับหนังสือจาก สมอ. เพื่อนำไปแสดง ต่อพนักงานศุลกากรว่า เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่จะนำส่งให้ สมอ. ตรวจสอบประกอบการ ขอรับใบอนุญาตได้
 2.2 เอกสาร แสดงข้อกำหนดรายการ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 2.3แผนภูมิ หรือรายละเอียดแสดงวิธีการ ควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในระหว่างทำ และสำเร็จรูปแล้ว ของโรงงานผู้ทำในต่างประเทศ และต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม คือ
 2.4 ใบรับรอง ของสถาบันมาตรฐาน หรือสถาบันตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของต่างประเทศ ที่เชื่อถือได้
 2.5 ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียน นิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
 2.6 หนังสือรับรอง ของสำนักทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฯ กรณีเป็นนิติบุคคล แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการ แทนนิติบุคคล ผู้ขอรับใบอนุญาต
 2.7 ใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นคำขอ กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
 2.8 หลักฐานอื่น ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต ประสงค์จะแสดง
สำหรับกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ ที่จะขอนำเข้านั้นมีการรับรอง จากสถาบันมาตรฐาน ของต่างประเทศ ที่เชื่อถือได้ ซึ่งรับรองว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ประสงค์จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักรนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจไม่ต้องยื่นหลักฐาน ตามข้อ 3.2.2 หรือ 3.2.3 แต่จะต้องยื่นหลักฐานดังนี้
 2.9 ใบรับรอง ของสถาบันมาตรฐาน ของต่างประเทศ ที่เชื่อถือได้
 2.10 มาตรฐาน ที่สถาบันมาตรฐาน ของต่างประเทศ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ การออกใบรับรอง
 2.11 หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกใบรับรอง ของสถาบันนั้น ๆ
 2.12 วิธีควบคุมติดตามผล การรักษาระดับคุณภาพ ที่สถาบันนั้น ๆ กำหนดให้ ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปฏิบัติในการที่ได้ออก ใบรับรองให้
 2.13 รายงานผล การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที่จะนำเข้า
สำหรับกรณี ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 หรือ ISO 9002 ตามวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ (การนำเข้า) ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 2.14 ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000
สำหรับกรณี ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม ISO/IEC Guide 25 ตามวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ (การนำเข้า) ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 2.15 ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC Guide 25
 2.16 รายงานผลการตรวจ ของห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรอง

b. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรฐานต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนการขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานต่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรา 20 ทวิ และ 21 ทวิ)
1. รับหนังสือ/ ตรวจสอบ/ลงทะเบียน/จัดทำแฟ้ม 1 วันทำการ
2. เปรียบเทียบมาตรฐานเสนอ กมอ. ให้ความเห็นชอบ 19 วันทำการ
3. กมอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ไม่นับวัน
4. จัดทำสรุปรายงานเสนอ รวอ. อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ 7 วันทำการ
5. รวอ. พิจารณาอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ  ไม่นับวัน
6. แจ้งผลการพิจารณา   2 วันทำการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเข้า ส่งออก ได้ที่
บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
Tel: 02.6781702-5, 
081.546.4246
Email: admin@kitpongshipping.com

 

อ้างอิงจากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมdot
Last Updated: 08 NOV 2019
dot
bulletLink เกี่ยวกับศุลกากร
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletชิปปิ้ง คืออะไร
bulletFreight Forwarder คืออะไร
bulletEDI คืออะไร
bulletPaperless คืออะไร
bulletขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก
bulletเอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า
bulletการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
bulletของต้องห้ามและของต้องจำกัด
bulletการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
bulletเขตการค้าเสรี FTA
bulletเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
dot
ใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ
dot
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO กรมการค้าต่างประเทศ
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย
bulletการขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
bulletข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ
dot
GENERAL INFORMATION
dot
bulletWhat is Freight Forwarding?
bulletDocuments required for Importer and Exporter
bulletImport & Export Procedures
bulletPersonal Vihicles Importing
bulletUsed/Secondhand Household Importing
bulletAdvanced Tariff Advice
bulletCertificates of Origin
bulletProhibited and Restricted Items
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

218/7 Soi.Srinakorn Nangllinchee.Road Chongnonsi Yannawa Bangkok Thailand 10120  Tel: (+66) 2.285.3810, 02.678.1702-5 Fax: (+66) 2.285.3844
                                                                                       Email:
admin@kitpongshipping.com