ReadyPlanet.com
dot dot
ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก

การดำเนินพิธีการ นำเข้า-ส่งออก

ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการนำเข้า

1.  การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: การสำแดงข้อมูลการนำเข้าและส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ให้บริษัทหรือตัวแทนออกของส่งข้อมูลเรือเข้า บัญชีรายการสินค้าและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับไปยังบริษัทหรือตัวแทนนั้นๆ เมื่อสินค้ามาถึงท่าหรือสถานที่นำเข้า ผู้นำเข้าหรือตัวแทนต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้นำเข้ายื่นมา ในขั้นนี้ระบบของกรมฯจะแยกใบขนสินค้าเป็น 2 ประเภทคือ ใบขนฯให้ตรวจ และใบขนฯยกเว้นการตรวจ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องได้ทันที หากใบขนฯของตนเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจ
3.  การชำระภาษีอากรขาเข้า: การชำระภาษีอากรและการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และชำระที่ธนาคาร
4.  การตรวจและการปล่อยสินค้า: การตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร ผู้นำเข้ายื่นใบขนฯ กับใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้าเพื่อการปล่อยสินค้า ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ  หรือยกเว้นการตรวจ  หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก หลังจากนั้นสถานะการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปทั้งที่ท่าเรือและที่ผู้นำเข้าหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบพิธีการ ท่าเรือจะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนการปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร

 
ขั้นตอนปฏิบัติพิธีการส่งออก
1.  การโอนถ่าย และ/หรือ การยื่นข้อมูลใบขนสินค้า: ผู้ส่งออกหรือตัวแทน ส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยใช้ eb-XML ผ่านระบบ VAN หรืออินเตอร์เน็ตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2.  การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูล: การตรวจสอบพิสูจน์การสำแดงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้ส่ง ออกยื่นมา ทันทีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรได้รับข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ข้อมูลจะได้รับจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะออกเลขที่ใบขนสินค้าโดยเชื่อมต่อกับระบบ e-Payment (หากมีภาระภาษีอากร) ต่อจากนั้นระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งออกหรือตัวแทน
3.  การชำระภาษีอากร: การชำระภาษีอากรหรือการวางประกันที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันสามารถชำระได้ 3 วิธี: ชำระที่กรมศุลกากร   ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และชำระที่ธนาคาร
4.  การตรวจและการปล่อยสินค้า: การตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร  ในขั้นนี้ freight forwarder บรรจุสินค้าในตู้สินค้าและส่งรายงานสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ข้อมูลจะได้รับจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฎข้อผิดพลาดใดๆ ระบบจะสร้างเลขที่กำกับการขนย้ายสินค้า และส่งข้อความไปยัง freight forwarder หลังจากนั้น freight forwarder พิมพ์ใบกำกับการขนย้ายที่ระบุหมายเลข  และเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังท่าที่ส่งออก ในขั้นนี้ ข้อมูลของสินค้าถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดเพื่อระบุว่าสินค้าดังกล่าว ต้องผ่านการเปิดตรวจ (Red Line) หรือยกเว้นการตรวจ (Green Line) หากเป็นใบขนฯยกเว้นการตรวจจะใช้เวลาน้อยมาก ขณะที่สินค้าที่ต้องเปิดให้ตรวจจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ ศุลกากรตรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า ได้ที่ 
บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
Tel: 02.678.1702-5, 081.546.4246    
Email: admin@kitpongshipping.com
 

shipping company thailand & freight forwarder thailand

 

 dot
Last Updated: 08 NOV 2019
dot
bulletLink เกี่ยวกับศุลกากร
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletชิปปิ้ง คืออะไร
bulletFreight Forwarder คืออะไร
bulletEDI คืออะไร
bulletPaperless คืออะไร
bulletขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก
bulletเอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า
bulletการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
bulletของต้องห้ามและของต้องจำกัด
bulletการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
bulletเขตการค้าเสรี FTA
bulletเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
dot
ใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ
dot
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO กรมการค้าต่างประเทศ
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย
bulletการขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
bulletข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ
dot
GENERAL INFORMATION
dot
bulletWhat is Freight Forwarding?
bulletDocuments required for Importer and Exporter
bulletImport & Export Procedures
bulletPersonal Vihicles Importing
bulletUsed/Secondhand Household Importing
bulletAdvanced Tariff Advice
bulletCertificates of Origin
bulletProhibited and Restricted Items
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

218/7 Soi.Srinakorn Nangllinchee.Road Chongnonsi Yannawa Bangkok Thailand 10120  Tel: (+66) 2.285.3810, 02.678.1702-5 Fax: (+66) 2.285.3844
                                                                                       Email:
admin@kitpongshipping.com