ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ

ข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
(ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511)
1. การยื่นคำขอฯ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกรายละเอียดในแบบ มอ.5  (สามารถขอรับแบบ มอ.5 ได้ที่ สมอ. หรือ ดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สมอ.
www.tisi.go.th ) โดยพิมพ์สำหรับเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาคู่ฉบับ 1
ชุด และสำเนา 1 ชุด รวม 3 ชุด (สำเนาจะคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเก็บเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอไว้แล้ว)
ให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งหลักฐานเอกสารสำคัญของผู้ยื่นคำขอฯ (ดูรายละเอียดได้
จากคำชี้แจงที่แนบมากับแบบประกอบคำขอฯ หรือจากเว็บไซต์ของ สมอ.) และเอกสารแสดงวิธีการ
ควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต

2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตในต่างประเทศ
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารที่แสดงถึงวิธีการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ตาม
หัวข้อกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยเอกสารที่ยื่นจะต้อง
สามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกิจกรรมตามหัวข้อดังกล่าว ที่ได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย      และมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้  โดยผู้มีอำนาจลงนามตาม
กฎหมาย   หากการตรวจเอกสารยังไม่พอเพียง       สมอ. อาจตรวจโรงงานในต่างประเทศ ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้
(สามารถติดต่อขอรับเอกสารหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ทั่วไปใน
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารมาตรฐาน  1   2 และ  3
ที่เป็นผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ขอนำเข้า)

3. การนำผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อการประเมิน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องนำผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อให้ สมอ. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน ที่ขอนำเข้าหรือไม่โดยในการนำเข้าให้ทำหนังสือถึง สมอ.ขอให้มีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร
เพื่อผ่อนผันผ่านพิธีการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาให้ตรวจสอบพร้อมทั้งแนบเอกสารการนำเข้า ซึ่ง
ได้แก่ INVOICE PACKING LIST และ BILL OF LADING
(หนังสือและเอกสารที่แนบทุกแผ่นต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้โดยผู้มีอำนาจลงนามตาม
กฎหมาย)

4. การยกเว้นการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ  และ / หรือ  การเก็บตัวอย่าง
สมอ.    จะยกเว้นการตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ และ / หรือ การเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีต่อไปนี้
4.1 กรณีที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักงานฯ จะยกเว้นการตรวจ
ประเมินโดยจะพิจารณาใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ผลิต เฉพาะผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 สำหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น
จาก
       (1) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม (กมอ.) ให้การยอมรับ หรือ
       (2) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานคณะ
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.)
ทั้งนี้ หากรายละเอียดของระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองแตกต่างจากข้อกำหนด
หรือมีไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ทั่วไป
ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สมอ. จะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว
4.2 สมอ. จะยกเว้นการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณารายงานผลการทดสอบของผลิต
ภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้การยอมรับ ทั้งนี้ หากรายละเอียดของรายงานผลการทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างจากข้อกำหนด หรือมีไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดใน มอก. และหลักเกณฑ์เฉพาะใน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สมอ. จะเก็บตัวอย่างส่งทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังกล่าว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเข้า ส่งออก ได้ที่
บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
Tel: 02.6781702-5, 089.201.4941
Email:
admin@kitpongshipping.com

อ้างอิงจากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมdot
Last Updated: 08 NOV 2019
dot
bulletLink เกี่ยวกับศุลกากร
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletชิปปิ้ง คืออะไร
bulletFreight Forwarder คืออะไร
bulletEDI คืออะไร
bulletPaperless คืออะไร
bulletขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก
bulletเอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า
bulletการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
bulletของต้องห้ามและของต้องจำกัด
bulletการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
bulletเขตการค้าเสรี FTA
bulletเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
dot
ใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ
dot
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO กรมการค้าต่างประเทศ
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย
bulletการขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
bulletข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ
dot
GENERAL INFORMATION
dot
bulletWhat is Freight Forwarding?
bulletDocuments required for Importer and Exporter
bulletImport & Export Procedures
bulletPersonal Vihicles Importing
bulletUsed/Secondhand Household Importing
bulletAdvanced Tariff Advice
bulletCertificates of Origin
bulletProhibited and Restricted Items
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

218/7 Soi.Srinakorn Nangllinchee.Road Chongnonsi Yannawa Bangkok Thailand 10120  Tel: (+66) 2.285.3810, 02.678.1702-5 Fax: (+66) 2.285.3844
                                                                                       Email:
admin@kitpongshipping.com