ReadyPlanet.com
dot dot
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย

Certificate of Origin สภาหอการค้าไทย

หอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจให้ การรับรองเอกสารแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า  (Certificate of Origin)   ในรูปแบบทั่วไป  (CO General Form) ซึ่งเป็นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทางภาษีศุลกากร  แต่เป็นความต้องการของประเทศผู้นำเข้า  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ  หรือป้องกันการนำเข้าสินค้า  จากประเทศคู่กรณีที่มีปัญหา    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกัน  หรือเป็นไปตามมติของสหประชาชาติที่ให้คว่ำบาตรประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษ   ให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศหนึ่งเพื่อลงโทษให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องทางการค้าของประเทศตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารแสดงถิ่นกำเนิดของสินค้าส่งออก หรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ

 

หอการค้าไทยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้

1.1. ขึ้นทะเบียนบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเอกสาร

ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสารถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)หรือเอกสารเพื่อการส่งออกอื่นๆ กรณีติดต่อหอการค้าไทยเป็นครั้งแรก จะต้องขึ้นทะเบียนขอมีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร(ขอแบบฟอร์มเอกสารพร้อมคำแนะนำและส่งเอกสารคืนได้ที่เคาน์เตอร์ของศูนย์ต่างๆ )

- บัตรที่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือหน่วยงาน(ถ้ามี)พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันที่ให้ความเห็นชอบแล้วจะถูกส่งไปยังสาขาที่ให้บริการเพื่อใช้อ้างอิงตรวจสอบต่อไป

การทำบัตร/ต่ออายุบัตร/แก้ไขปรับปรุงบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
จะต้องแนบพร้อมเอกสารประกอบอื่น ดังนี้

ก. บริษัท บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุที่ประสงค์ (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
3. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกรมสรรพากรเขตพื้นที่
4.สำเนาบัตรประชาชน หรือใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน (คนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบ อำนาจลงนามเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้รับมอบอำนาจลงนามเอกสาร)
6. เอกสารตามข้อ (1.) - (4.) จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
7. หอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัตรลายมือชื่อหากตรวจพบหรือทราบภายหลังว่าร้าน ห้างหุ้นส่วน บริษัท มีสถานภาพ เลิกกิจการแล้ว

ข.สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ
1. ใบสำคัญจดทะเบียน หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของประธานหรือนายก
3.หอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัตรลายมือชื่อหากตรวจพบหรือทราบภายหลังว่าร้าน สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ มีสถานภาพ เลิกกิจการแล้ว

1.2. การพิมพ์ข้อความเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

หลังจากขึ้นทะเบียนบัตรแล้วในขั้นตอนการยื่นขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผู้ส่งออกจะต้องพิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของกิจการในช่องล่างขวาสุด โดยใช้แบบฟอร์มที่หอการค้าไทยกำหนดฟอร์ม CO ของหอการค้าไทยมีจำนวนช่องที่จะกรอก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า ได้ที่
บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
Tel: 02.678.1702-5, 
081.546.4246    
Email:
admin@kitpongshipping.comdot
Last Updated: 08 NOV 2019
dot
bulletLink เกี่ยวกับศุลกากร
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletชิปปิ้ง คืออะไร
bulletFreight Forwarder คืออะไร
bulletEDI คืออะไร
bulletPaperless คืออะไร
bulletขั้นตอนปฏิบัติพิธีการ นำเข้า-ส่งออก
bulletเอกสารในการ นำเข้า-ส่งออก สินค้า
bulletการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
bulletของต้องห้ามและของต้องจำกัด
bulletการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
bulletเขตการค้าเสรี FTA
bulletเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA
dot
ใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ
dot
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO กรมการค้าต่างประเทศ
bulletใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า CO สภาหอการค้าไทย
bulletการขอใบอนุญาต สมอ (สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
bulletข้อแนะนำในการขอรับใบอนุญาตนำเข้าของ สมอ
dot
GENERAL INFORMATION
dot
bulletWhat is Freight Forwarding?
bulletDocuments required for Importer and Exporter
bulletImport & Export Procedures
bulletPersonal Vihicles Importing
bulletUsed/Secondhand Household Importing
bulletAdvanced Tariff Advice
bulletCertificates of Origin
bulletProhibited and Restricted Items
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

218/7 Soi.Srinakorn Nangllinchee.Road Chongnonsi Yannawa Bangkok Thailand 10120  Tel: (+66) 2.285.3810, 02.678.1702-5 Fax: (+66) 2.285.3844
                                                                                       Email:
admin@kitpongshipping.com